ກຸ່ມທຸລະກິດ ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ:
1 ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ: ອຸດສະຫະກຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
2 ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ: ຮ້ານສິນຄ້າປອດພາສ
3 ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ: ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມງາມ
4 ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ: ທຸລະກິດສິນຄ້ານຳເຂົ້າ
5 ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ: ທຸລະກິດໂຮງງານຜະລິດໄມ
6 ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ: ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຜະລິດຢາສູບ (ໂຕບາຊ໌ໂຄ)
7 ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ: ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ
8 ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ: ຜະລິດຕະພັນ
9 ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ: ທຸລະກິດໃນເຄືອຄ່າຍ
 
ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ: ອຸດສະຫະກຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ, ປີ 2004 , ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທຳມະຊາດໃນ ຕ່າງປະເທດລົງທຶນ ຈຳກັດ, (ອົດສະຕາລີ) ແລະ ບໍລິສັດ ໄຊຍາ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ, (ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ ໃນເຄືອຂອງລາວ) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ລາວ-ອົດສະເຕລຽນ ຂຸດຄົ້ນກາດທຳມະຊາດ ຮ່ວມການລົງທຶນ ຈຳກັດ, (ສປປ ລາວ) ເພື່ອດຳເນີນງານ ການເຊີເວ ແລະການສຳຫຼວດບໍ່ແຮ່ ໃນ ບ້ານ ຊໍ, ບ້ານ ວັງມາ, ແລະ ບ້ານ ກວຍ, ເມືອງ ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ